over de kalender

Al vele jaren functioneert de website www.beschikbaarheidskalender.nl zonder problemen. Eerst als een activiteit van de Confessionele Vereniging (CV), sinds 2013 als een gezamenlijke verantwoordelijkheid met het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB).

Alle reden dus voor dankbaarheid, dat dit digitale medium in alle stilte van zoveel betekenis is voor gemeenten en voorgangers. Niet alleen als er plotseling een 'open plek' is, maar ook bij het jaarlijkse invullen van het rooster.

Bij die dankbaarheid horen ook een aantal regels. Ze zijn hieronder opgesomd en we willen vragen daar alle aandacht aan te geven!

EenheidZonder elkaar te kennen, gaan initiatiefnemers CV en CGB ervan uit dat er bij de gebruikers van de website een eenheid is in ons verlangen en gebed voor de Protestantse Kerk in Nederland. Dat wil zeggen dat zij een Christusbelijdende kerk mag zijn bij een open Bijbel, middenin deze tijd, en verbonden met het belijden van hen die ons voorgingen.
VertrouwenDe Beschikbaarheidskalender fungeert op dit moment open en zonder directe controle of toelating. Dat betekent dat we elkaar ook vertrouwen in dat verlangen en die verbondenheid met de Confessionele Beweging in de Prot. Kerk in Nederland en dat ieder ook over de bevoegdheid beschikt om in het geheel van de PKN een kerkdienst te leiden.
De CV en het CGB stellen het op prijs dat bij een eerste plaatsing op de website men daarvan bericht doet aan de secretaris van de CV (cvsecretaris@gmail.com) met vermelding van de aard van het preekconsent binnen de PKN.
BescheidenBij de plaatsing van onze beschikbaarheid is ook bescheidenheid belangrijk. Het is niet de bedoeling naast vermelding van predikant, proponent, e-mailadres, maximale afstand of auto/OV nog andere bijzonderheden te vermelden, zoals specifieke kwaliteiten, dat men ook voor wil gaan in diensten van een andere modaliteit, beroepbaar is of beschikbaar voor bepaalde pastorale werkzaamheden. Het is geen advertentie van en voor jezelf!
RealiteitHet kan zijn dat er om de een of andere reden geen gebruik meer gemaakt wordt van de Beschikbaarheidskalender of dat de gegevens niet meer up-to-date zijn. In dat geval wordt een bericht naar cvsecretaris@gmail.com met de afzegging of de gewenste aanpassing op prijs gesteld.
Streng!De beheerder van de website beschikbaarheidskalender heeft namens het bestuur van de CV en het CGB het recht om de gegevens van personen te wissen, die niet kunnen aantonen over een preekbevoegdheid te beschikken binnen de Prot. Kerk in Nederland.
Ook kunnen de gegevens gewist worden van degenen die de sobere vermelding van ter zake doende gegevens aanvullen met allerlei persoonlijke kwaliteiten, enz.
Samen!Het dienen van de kerk vanuit een confessioneel ideaal kan alleen maar samen! Als je nog geen lid bent van de CV of het CGB, willen wij vragen het lidmaatschap te overwegen.
Gegevens over het lid of donateur zijn van de CV of het CGB zijn te vinden op de websites:

www.confessionelevereniging.nl

www.cgb.nu
Als je wilt bijdragen aan de kosten van de Beschikbaarheidsagenda en het werk van de CV of CGB financieel wilt steunen, kan dat via een gift op:
IBAN: NL 89 INGB 00000 658 33 t.n.v. penningmeester Confessionele Vereniging
IBAN: NL 68 INGB 0002 0697 46 t. n. v. CGB